كدخبر: 43800 | تاریخ مخابره : ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳ |

 

 

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:روح لطیف جوان نیازمندمحبت است

 

 

 

پرینت خبر
  1. اقلیم قلم_ عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت که نوع گفتار،نگاه و رفتارما برذهن، روح وروان جوانان تاثیرگذار بوده ودرعین حال روح لطیف کودک وجوان نیازمند محبت ودرک متقابل است.

دکتر خیراله نوریان درکارگاه آموزشی کاهش آسیب های اجتماعی باموضوع خانواده سالم که در اداره کل تعاون،کار ورفاه احتماعی برگزارشد،اظهارکرد که برخوردهای خوب ماندگاراست و باید مواظب انتخاب واژه ورفتارمان باشیم، گاهی علاوه برخانواده درمدارس معلمان عزیز هم نوع برخوردشان متناسب انتظار وشیوه های صحیح تربیتی بادانش آموز نیست درحالی که به جای رفتارمنفی گرا وتحقیرآمیز باید با رفتارهای مثبت نوع نگاه ورفتار دانش آموزان را به شیوه های مثبت رفتاری وکرداری دعوت کرد. در ژاپن این شیوه تربیتی بنیادین الگوی ازیک جامعه موفق است.
وی بیان کرد که ترویج فرهنگ صله رحم بین نسل جدید یک الگوی تربیتی خوبی برای دانش آموزان است زیرابرای رسیدن جوان به بلوغ فکری وارتباط صحیح باید با فامیل وبستگان ارتباط سازنده برقرارکنند. به گفته دکترنوریان فضای مجازی تهدیدی برای جوانان است زیرادراین فضا اعضای جامعه کنارهم هستندوباید دراین مسیر جوانان را مراقبت کرد ودرعین حال شیوه رفتار پدر ومادر برافکارجوانان تاثیرگذار است.
این استاددانشگاه معتقد است باید به جوانان میدان داد و درعین حال با مراقبت وهدایت شوندکه دراین میان روش صحیح برخورد، حرف زدن کارکردن،نحوه نشست وبرخاست خیلی مهم است زیرا رفتارپدر ومادراضطرابی، وسواسی وافسرده در فرزند رفتارآثارسوء دارد درحالی که پدر آزاداندیش،دموکراتیک ودارای ابراز احساسات که به فرزندامید ومبدان می دهد بر رفتار وکردارفرزند اثر دارد و فرزندان دراین روش میدان می گیرند وابراز احساسات می کنند .
دکتر نوریان تصریح کرد که درتربیت جوانان ونوجوانان صدرصدرفتار خانواده تاثیرگذارنیست بلکه بر رفتار فرزندما جامعه و فضای مجازی تاثیرگذار است .
وی می گفت که باید جوانان را درک کرد، نسبت به نیازهایشان اما باید کنترل کرد،کنارشون بود،به حرفشان گوش داد،خوب نگاهشون کردوباکلمات زیبا تشویق وبرایشان جاذبه درست کنند، لبخند زیبابزنند وبرای فرزند محبت آمیز واکنش دهند ،بازبان بدن ورفتارخوب. استاد دانشکده پرستاری ومامایی یاسوج انعطاف پذیری را یک معیارخانواده سالم دانست وگفت سختگیری وعصبانیت والدین باعث بریده شدن جوان از خانواده وگرایش به ارتباط بادیگران وگاهی دوستان ناباب می شود.
وی معقتداست که پدرمادر اول درنقش دوست بافرزندرفتارکنند بعد درنقش والدین واین باآموزش خانواده ممکن خواهد بود
زبان درجذب کودک ونوجوان نقش مهمی دارد باید درارتباط با کودک وجوانان کودک باشیم، دوستانه با آنها رفتارکنیم تا به راحتی حرف بزنند و به نیازشون پی برد ودرعین حال قدرت نه گفتن به جوانان رابیاموزیم تا بدانند که نسبت هر پیشنهاد هنجارشکنی باقاطعیت نه بگویند . این استاد رونشناسی پرستاری استرس تهدیدگر زندگی سالم دانست وتصریح کرد که از معیارهای یک زندگی سالم داشتن تعهدنسبت به خانواده، قدردانی اززحمات یکدیگر ،وقت گذاشتن برای تفریح و ورزش سالم باخانواده ، مراعات مولفه های ارتباط از نظر کلامی،اخلاقی، نظافت،پاینبدی به ارزشها ومعنویات است.
داستان معاون اجتماعی اداره کل کهگیلویه وبویراحمدگفت کارگاه آموزشی کاهش آسیب های اجتماعی با استقبال کارگران وکارفرمایان همراه بود.

وی هدف از ایجاد کارگاه های آموزشی کاهش آسیب های اجتماعی رافرهنگ سازی،اطلاع رسانی بارویکرد علمی وفرهنگی باحضور خانواده ها بیان کرد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.