كدخبر: 44011 | تاریخ مخابره : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۹ |

 

 

اگرحقوق مدیری دوماه به تاخیرافتد،دادش به آسمان می رسد،اماکارگران مدام بااین مشکل مواجه اند

 

 

 

پرینت خبر
  1. اقلیم قلم-دبیرخانه کارگر کهگیلویه وبویراحمد با انتقاد از تاخیر مستمردرپرداخت کارگران دربرخی مراکز کاری گفت اگرمدیری دوماه حقوق آن به تاخیرافتد دادشان به آسمان می رسد اما قشر مظلوم وزحمتکش کارگر همواره با این مشکل مواجه اند.

 

 


علیرضا جنتی درآیین جشن روزجهانی کارگربیان کردکه مساله تاخیر درپرداخت حقوق کارگران برای تامین هزینه های معیشت ،اجاره نشینی، اموردرمانی،تحصیلی وسایر موارد مورد نیاز قشرکارگر مشکلات زیادی ایجادکرده است.وی به شعارسال رونق تولید اشاره کرد وگفت عوامل زیادی درتحقق این مهم دخیل هستند که بخشی از آن مربوط به واحدهای تولیدی است که اینک بسیاری از بنگاههای اقتصادی بارکود مواجه اند و برای عبور از مشکلات کمبودنقدینگی،دیون مالیاتی ودیگر بدهی های دولتی نیازمند حمایت جدی دولت هستند.
جنتی نیروی انسانی را محور توسعه ورونق وتولید دانست وتصریح کرد که قراردادهای موقت تهدیدی برای کارگران وعاملی برای بی انگیزگی این قشراست. وی پایین بودن حقوق کارگران را یک مشکل جدی این قشردانست وگفت پرداخت واسطه ای حقوق کارگران ازدیگرمشکلات مضاعف است وجای سئوال دارد چرا دولت مستقیم حقوق کارگر را درمراکز دولتی پرداخت نمی کندوبخشی ازحقوق آنها را پیمانکاران دریافت می کنند ودرعین حال کارفرمایان بخش خصوصی حقوق کارگران را برای سودجویی از سپرده گذاری حقوق کارگر با تاخیر پرداخت می کنند. وی افزایش حقوق کارگران را مورد تاکید قرارداد وگفت باید به جای واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی سهام این مراکز به کارگران که مستحق حمایت هستند و اولویت این کار باآنهاست واگذارشود تا چرخ تولید درمسیرعادلانه بیش از پیش بچرخد. وی روزکارگر رابه کارگران تبریک گفت وجامعه قدردان تلاش این قشراست.

دیدگاه خود را به ما بگویید.