از خدمات و قوانین تامین اجتماعی، بیشتر بدانیم

از خدمات و قوانین تامین اجتماعی بیشتر بدانیم

انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام کارگران

بر اساس ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان موظفند قبل از به کارگماردن کارگران نسبت به انجام معاینات پزشکی آنان اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد ، هدف از الزام کارفرمایان به اجرای ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی، صیانت از نیروی کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار، ضرورت توجه به الزامات قانونی از سوی کارفرما و ارجاع شغل متناسب با توانایی جسمی و روحی افراد است.
بر این اساس، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند و کارفرمایان مکلفند قبل از به کارگیری کارگران، ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.

546456
درصورتی که پس از استخدام مشمولان قانون، معلوم شود که در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها کوتاهی کرده است و درنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه‌ شده و یا بیماری او شدت یابد، سازمان تامین اجتماعی مقررات قانونی را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌های مربوط را طبق ماده ٥٠ قانون تامین‌اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد .