زن گچسارانی رهبراکستر ملی شد

Default Icon

اقلیم قلم _خانم نزهت امیری ساکن تهران
#اصالتا_لر(گچساران) #نخستین_رهبر ارکستر #زن_ایران است.وی که ازطایفه امیرشیخی‌‌(باشت و باوی‌)است بعنوان #نخستین_رهبرزن ارکستر۲۶دیماه درتالاروحدت تهران هنرنمایی کرد.